fbpx

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „KORDELAS”

Administratorem danych osobowych w rozumieniu „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) Gości Ośrodka Domki Letniskowe Kordelas jest firma ALLINCLUSIVE Michał Kordowski ul. Św. Ducha 5/9, 70-205 Szczecin, NIP 851-224-26-67.
Celem dla których Ośrodek Domki Letniskowe Kordelas przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Ośrodek w związku z poniesioną przez Ośrodek szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Ośrodka;
2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych;
3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości Ośrodka;
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Ośrodek jest umowa o świadczenie usług noclegowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości Ośrodka jest usprawiedliwiony cel administratora. Ośrodek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. Firmą księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej;
2. Firmą (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i
zastępstwa procesowego.
Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres e-mail, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Ośrodek nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.
Każde przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych będzie poprzedzone procedurą uzyskania zgody osoby zainteresowanej zgodnie z art. 6 RODO.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi noclegowe.

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony) i przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

 2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.
  W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

 4. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.

 6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania.

 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

 8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

 9. Ośrodek KORDELAS pobiera opłatę klimatyczną na rzecz gminy w wysokości 2 pln/osoba/dzień.

 10. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony.
  Każdy domek ma zagwarantowane i oznaczone 1 miejsce parkingowe.

 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.

 12. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

 13. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

 14. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

 15. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

 16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów i smażenia ryb. W przypadku złamania tego zakazu na winną osobę zostanie nałożona grzywna w wysokości PLN 500,- płatna na miejscu.

 17. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.

 18. Zarząd ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi ośrodka. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.

 19. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.

 20. Z wypożyczalni rowerów można korzystać wyłącznie za zgodą Obsługi Ośrodka. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za zwrot roweru w stanie nienaruszonym.

 21. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.


REZERWACJA INTERNETOWA
Szanowny kliencie, aby dokonać rezerwacji w naszym systemie musisz spełnić odpowiednie kryteria wyboru, których właściwości znajdują się poniżej. Z góry dziękujemy za dokonywanie rezerwacji za pomocą systemu rezerwacji - Zespół Domków Letniskowych Kordelas. Kryteria wyboru: 1) obowiązują turnusy 6,7 i 8-dniowe zaczynające i kończące się w weekend (sob/niedz) 2) pobyty krótsze niż 4 doby są możliwe TYLKO po telefonicznym ustaleniu z obsługą ośrodka pod nr 604 711 114 3) podana cena dotyczy pobytu w domku maksymalnie 5-ciu osób ( wliczając dzieci ). Za 6 osobę obowiązuje dopłata 20pln 4) akceptujemy pieski za dopłatą 20pln/doba, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą ośrodka, pobieraną w dniu zameldowania
REZERWACJA INTERNETOWA
Szanowny kliencie, aby dokonać rezerwacji w naszym systemie musisz spełnić odpowiednie kryteria wyboru, których właściwości znajdują się poniżej. Z góry dziękujemy za dokonywanie rezerwacji za pomocą systemu rezerwacji - Zespół Domków Letniskowych Kordelas. Kryteria wyboru: 1) obowiązują turnusy 6,7 i 8-dniowe zaczynające i kończące się w weekend ( sob/niedz. ); 2) pobyty krótsze niż 4 doby są możliwe TYLKO po telefonicznym ustaleniu - prosimy o kontakt z obsługą ośrodka pod nr 604 711 114; 3) podana cena dotyczy pobytu w domku maksymalnie 5-ciu osób ( wliczając dzieci ). Za 6 osobę obowiązuje dopłata 20pln; 4) akceptujemy pieski za dopłatą 20pln/doba, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą ośrodka, pobieraną w dniu zameldowania;